اگرسخره وسنگ درمسیر رودخانه زندگی نباشد صدای آب هرگززیبا نخواهدشد

 

 

نگاه خردمندان به ریشه هامی رسد دیگران گرفتارنمای بیرونی آن می شود