درسال گذشته ساعت 6صبح زنگ تلفن به صدادرامد واقای عادلی گفت آقای ساداتی بیدارشو وکلی کارداریم  گفتم خیراست گفت ایا میتوانی  یک مکانی را درساری پیداکنی تامابتوانیم افتتاح گواهی امضای الکترونیکی راداشته باشیم . گفتم کی گفت امروز چهارشنبه ساعت 4بعداظهر ازتهران اعضای هیات مدیره کانون میایند وچند تن ازمسئولین استانی واداری وسیاسی راهم دعوت کن تا به هرطریقی شده انجام شود

من هم گوشی رابرداشتم اولین تماس به همکارمان عادل روحی وبعد رستمیان وسپس موسوی گرمستانی ومتولیان وشعبانی .همه گفتند مگر میشود یک روزه انجام شود گفتم امروز کارتعطیل وهمت کنیدتا انجام شود چون پای آبروست

همه دست دردست هم دادیم  وهرکس گوشه ای ازکاررا گرفت وبامساعدت مدیرکل دادگستری استان جناب طالبی اولین بسترکه مکان مناسب بود فراهم گردیدوسالن همایش دادگستری با همه امکانات دراختیارقرارگرفت

وقتی نزد هرمسئولی مراجعه میکردیم وشرایط وحساسیت کاررا متذکرمیشدیم انان رفع موانع میکردند تااینکه باحضورمسئولین استانی ومدیرکل ثبت استان ومدیرکل دادگستری استان واعضای کانون سردفتران ودفتریاران کشوراولین گواهی امضای الکترونیکی انجام پذیرفت واستان مازندران بعنوان چهارمین استان کشوربه این مهم دست یافت

حال بعدازحدود چند ماه دراواخرآذرما 1390 دوباره گوشی زنگ می خورد واین بار تلفن دفتر ازبازرگانی (معادن وتجارت)گفتم بفرمائید .گفت آقا شما امادگی دارید برای گواهی امضای الکترونیکی  گفتم بله تشکر کرد وگوشی راقطع کرد چند دقیقه بعد نفراول وارد میشود باتوکن دردست وبدون اطلاع ازارائه سایرمدارک به وی راهنمائی میکنم که مدارکت راا

واین بود که اولین گواهی امضای الکترونیکی برای مشاورین املاک درشهرستان ساری وارد عمل میشودوسپس آقای صادقی ازمسئولین گواهی امضای استان (بازرگانی)بامراجعه به دفترخانه اینجانب وبا راهنمائی ایشان وحتی تماسهای مکرروپیگیری ایشان به منظور اجرای صحیح کاروهمچنین تماسهای اینجانب اعم ازتحویل توکن وسایر موارد کارانجام شد وتاکنون بالغ بر 40گواهی امضادرساری توسط دفتراینجانب انجام پذیرفت

لازم به ذکر است که آقایان موسوی ورستمیان وخانم تیرگری نیز درحال انجام گواهی امضامیباشند

به امید روزی که همه همکاران به این فن آوری مجهز شوند