هیچ اهرمی همچون بردباری وامید نمی تواند مشکلات را از پیش پایت بردارد

 

 

 

اگرهمه آرزوها برآورده می شد

دیگر هیچ آرزوئی برآورده نمی شد