به زبانت اجازه نده که قبل ازاندیشه ات به کار افتد

 

 

لازمه موفقیت درتوانایی تمرکزانرژی ذهنی وجسمی وبدون وقفه بر روی یک مسئله است بی آنکه احساس خستگی کنید