روزششم دیماه بعنوان روزسردفتربه همه همکاران سراسر ایران مبارک وگرامی باد

این روز که 282روز سال میباشد برابر آیه 282سوره مبارک بقره بعنوان طولانی ترین آیه قرآن درقالب کاتب بالعدل به نویسندگان وکاتبین ومشاورین آگاه.عادل.بی طرف.امین.ومسئول یابعبارت ساده ترسردفترگرامی میداریم وآرزوی توفیق روزافزون برای همه همکاران راداریم

لذا تقاضا دارم تمامی همکاران حتی با یک تماس این روز را گرامی بدارند