سعادت عادت است            آن را پرورش دهید

 

 

معاشرت بردانائی می افزاید         ولی تنهائی مکتب نبوغ است