بعدازچند سال با تلاش جمعی از سران دفاتر درنهایت در2/9/1390 باحضور وتصویب اعضای هیات مدیره مقررشد انتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران در7/11/1390 درشهرستان بابلسربرگزارشود واعضای هیات اجرائی انتخابات نیز معرفی شدندوبطور جدی نیز فعالیت خودرا ادامه دادند

حال بفرمائید مسئولیت یرگزاری انتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران باکیست ؟