هرچه به ساعت پایانی روز 5/10/90 نزدیکترمیشدیم تعداد مراجعه کننده ویا تماس تلفنی بیشترمیشد تادرنهایت پس از تماس همکاران اجرائی درشهرهای مختلف متوجه یک نکته بسیارجالب شدم آن هم بعد از8سال انتخابات بی نظیری درپیش است

سا لی که نیکوست ازبهارش پیداست

ضمن تشکر ازهمکاران محترم درهیات اجرائی وهمچنین همکاری اعضای محترم هیات نظارت کاندیدا بسیاراستقبال کرددند وازتنکابن گرفته تابهشهر همکاران اعم از سردفترودفتریارکه بالغ بر 30نفرمیشوند تقاضا ومدارکشان راتحویل داده وثبت نام نمودند

به امید خداوند وبه یاری همه همکاران روز 7/11/90 انتخابات بسیارپرشوری درپیش خواهیم داشت

اسامی کاندیدا و چگونگی تبلیغات وسایر موارد طی روزهای آینده اعلام خواهد شد

 

                                  رئیس هیات اجرائی انتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران

                                استان مازندران                   ساداتی کردخیلی