زندگی موهبت و هدیه خداوند است به ما انسانها و نحوه درست زندگی کردن ما هدیه ما به خداوند است . پس آن کس که لذت یک روز زیستن را تجربه کند گویی که هزار سال زیسته است و آنکه امروزش را در نمی یابد ،هزار سال هم به کارش نمی آید

 

کسانیکه باافکارعالی وخوب دمسازند هرگز تنهانیستند