گزارش تصویری همایش هفتم

از وبلاگ وزین بنچاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه عکس ها :  آقای جعفر  آذری مغانجوقی