به نقل از سایت کانون سردفتران ودفتریاران مقررگردید ازاول دی ماه سال جاری (93) شرکت سداد از شرکتهای وابسته به بانک ملی جایگزین شرکت پرداخت الکترونیک سامان گردد ودستگاه پوز دفاترازطریق شرکت وابسته به بانک ملی اداره گردد

لازم بذکر است پروژ دستگاه پوز قبلا توسط همین شرکت سداد بنا به دلیلی که ( ) به شرکت پرداخت الکترونیکی سامان سپرده شد امیدورایم این بار شرکت سداد بتواند از عهده این مهم برآید

بدوا این عمل را به فال نیک می گیریم وامیدواریم شرایط به سمتی پیش رود تا همکاران دردفاتر دیگر با مشکل دستگاه پوز روبرو نشوند وبخشی از استرس کم شود

اما از آنجا که دستگاهای دولتی معمولا به کسی پاسخ نمی دهند بخصوص بانک ملی که چون اجبار درپرداخت اسناددولتی از طریق بانک ملی انجام می پذیرد هیچ سرویسی به دفاتراسنادرسمی نمی دهد امیدوارم عزیزان به نحوی توافق نمایند دیگر دستگاهای وابسته به بانک ملی همچون سامان بی سامان با مشکل روبرو نگردد

درهرصورت این مهم را به فال نیک می گیریم وامیدوار به سرویس دهی مناسب شرکت سداد هستیم