گل بود و به سبزه نیز آراسته شد وچه زیباست جریان دستگاه پوز

حکایت دستگاه پوز حکایت غریبی است آنقدرپرطلاطم بوده آنقدر با اعصاب وروان همکاران بازی شدکه هرخبری ازدستگاه پوز می شنویم بلافاصله وبناچار عکس العمل نشان می دهیم

درماه اخیر خبری درخبرگزاریها آمده است که از دارندگان دستگاه پوز درازای هرتراکنش کارمزد کسر می شود وازاین رو به یاد سیاستهای بانک مرکزی افتادم ومقرربود بعنوان کیف پول الکترونیکی برای مردم مورد استفاده قرارگیرد اما با وجود کسر کارمزد بنظر می رسد وارد فاز جدیدی از استفاده از دستگاه پوز می شویم

هرچند بدوا این طرح دستگاهای فروشگاهی را نشانه رفته است اما معمولا روش متداول درفراگیر شدن این نوطرح ها این بوده که بدوا ازیک جایی شروع می کنند وبعدا به کل جامعه تسری می دهند

چنانچه این امر تحقق یابد سران دفاتر بیشترین آسیب را خواهند دید چون فروشگاها و واحدهای صنفی دارای اختیارند ومی توانند به سمت پول نقد روند اما از انجا که معمولا دراین موارد دفاتر اسنادرسمی اجبار دراستفاده از دستگاه پوز را دارند درازای هر تراکنش برای اخطاریه – اجرائیه – فسخ – وکلیه حق ثبت غیرمالی که یک ریال به حساب سردفتر واریز نشده باید مبلغی که بنظر می رسد بین 150 تا 200تومان باشد ازکیسه سردفتر کسر شود واین مزایا را باید به سایر مزایای دستگاه پوز اضافه کرد

هرچند فعلا باید منتظر مصوبه شورای پول واعتبار بود وتصمیماتی که اتخاذ می شود آیا دست درجیب مردم کردن وکیف الکترونیکی را برداشتن وبه حسابی ازحسابهای بانهای بدون پاسخگو گذاشتن است یا تصمیمات دیگر که منافع مردم در آن لحاظ شود به امید راه حل منطقی وعامه پسند درهرصورت باید منتظر بود