کسانی که با افکار عالی وخوب دمسازند

هرگزتنها نیستند

 

 

عشق همان چیزی است که به شما امکان می دهد

بارها وبارها متولدشوید