نظر به اینکه همکاران بتوانند نسبت به تمامی کاندیدا اعم از سر دفتر ودفتریار شناخت داشته باشند درنظر است مشخصات کامل کاندیدا شامل :

مشخصات فردی .سابقه . خدمت درسایر نهادها ودستگاهای اجرائی وغیره .

میزان تحصیلات .وبخصوص برنامه خود را برای کاندیداشدن ویا هرنوع پیشنهاد دیگر را حداکثرتاتاریخ 18/10/90دریک برگ تحویل اعضای هیات اجرائی ویا به دفتراینجانب ارسال نمایند

امیدوارم با ارسال بموقع بتوانیم شرایطی رافراهم نمائیم تا تمامی کاندیدا درسراسر استان باارائه برنامه کمک شایانی به تمامی همکاران جهت شناخت بیشتر کاندیدا وبرنامه های انان داشته باشند

ضمنا کاندیدای محترم میتوانند جهت کسب هرگونه اطلاعات به همکاران محترم اجرائی ویا بااینجانب تماس حاصل نمایند

 

                                                                 باسپاس

                                   رئیس هیات اجرائی انتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران

                                استان مازندران                  ساداتی کردخیلی