کاش دوستی آدمها مثل رفاقت دست وچشم بود

وقتی دست زخم میشود چشم گریه می کند و وقتی چشم گریه می کند

دست اشکشو پاک می کند