تصمیم بگیریدکه چه می خواهید ومشخص کنیدکه چه عاملی مانع رسیدن به آن خواسته است