باخبرشدیم جناب آقای عطاله حیدرزاده بعنوان رئیس هیات مدیره کانون سردفتران ودفتریاران مازندران انتخاب شد وآقایان رضاشعبانی نایب رئیس ومهدی عادلی خزانه دارورامین آقائی دبیر انتخاب شدند

مدیریت وبلاگ بنامبردگان تبریک گفته وآرزوی توفیق روز افزون برای همکاران واعضای هیات مدیره را دارد