به اطلاع کلیه همکاران اعم از سران دفاتر ودفتریاران می رساند

بزرگترین گردهمائی بمناسبت افتتاح کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران درروز دوشنبه مورخ 1393/10/29درسالن همایش هلال احمر مازندران واقع درساری بلوارامام رضا(ع)باحضورمعاون محترم قوه قضائیه وریاست محترم سازمان ثبت اسنادواملاک کشور جناب دکتر تویسرکانی ومعاونین سازمان وریاست محترم کانون سردفتران ودفتریاران کشور جناب دشتی اردکانی واعضای محترم هیات مدیره کانون مرکز ونمایندگان مردم شریف مازندران درمجلس شورای اسلامی وهمچنین استاندرا محترم ومعاونین وجمع کثیری از مدیران کل ومسئولین کشوری واستانی با حضور گرم وصمیمی سران دفاتر اسنادرسمی ودفتریاران استان ازساعت 9/30صبح الی 12 برگذارمی گردد ضمنا پس از پایان سخنرانی ومراسم درخدمت همه همکاران برای صرف ناهار هستیم

لذا از همه همکاران فرهیخته دراین مراسم باشکوه دعوت بعمل می آید تا با حضور گرم وصمیمی خود تجلی بخش حرفه کاتبان بالعدل باشند

وعده ما دوشنبه سالن همایش هلال احمر

                         باسپاس

                       دبیرهمایش

                    ساداتی کردخیلی