دفترخانه ای نسبت به استعلام از اداره ثبت برای 3پسر و2دختر وهمسر متوفی طبق سند مالکیت ارائه شده بقرار ذیل اقدام نمود

یک دانگ و12سیر و8مثقال باستثنا ثمنیه اعیانی بنام آقای الف پسر

یک دانگ و12سیرو8مثقال باستثنا ثمنیه اعیانی بنام آقای ب  پسر

یک دانگ و12سیر و8مثقال باستثنا ثمنیه اعیانی بنام آقای پ  پسر

26سیر و4مثقال باستثنا ثمنیه اعیانی بنام خانم ت  دختر

26سیرو4مثقال باستثنا ثمنیه اعیانی بنام خانم ث   دختر

ثمنیه اعیانی  بنام خانم ج همسر

لازم به ذکر است که هرکدام جداگانه به قدرسهم خود که مرقوم شده است سند مالکیت دارند

اداره ثبت درپاسخ استعلام به قرارذیل اعلام داشت

60سیر مشاع از 240سیر بنام پسر فوق

60سیر مشاع از 240سیر بنام پسر فوق

60سیر مشاع از 240سیر بنام پسر فوق

30سیر مشاع از 240سیر بنام دخترفوق

30سیر مشاع از240سیر بنام دخترفوق

ویک ممیز 8دهم مشاع از 240سیر بنام همسر فوق

پس از اخذ استعلام نسبت به تنظیم سند اقدام گردید که جناب سامانه فرمودند چون بیش ازیک می باشد امکان پذیر نمی باشد

لطفا عزیزان وهمکارانیکه با این نوع ازاسنادروبرو بودند اعلام دارند چگونه می توان سند تنظیم کرد ضمنا سامانیان شهرستان واستان پاسخی ندارند وبا جمله زیبای اینکه باید  درگاه اصلاح گردد مشکل را دریک کلام انداخته اند گردن سامانه