روزپنچشنبه احوال ثبت احوال دردوران سامانیان کمی ابری بود وروزنه امید مبنی براینکه دراین شب عید بی پناهان نقطه امیدی دارند تااحوال مارا کسی  بپرسد

اما روز شنبه تمام ابری شد وحال همه دردست ثبت احوال واداره ثبت احوال به سامانه خود زودتر مرخصی داد تا مبادا هوس پاداش وعیدی کند ورفت وپشت سرش را ه هم  ندید ما بی پناهان که دراین چند ماه اخیر مورد تاخت وتاز همه قرار گرفتیم ودرحال ترمیم نیرو از شوک وارده درقانون بودجه وقانون مالیات ارزش افزوده وبطورکلی مجلس محترم با کمیسیونهای بی نظیر دردنیا بخصوص ازنوع امنیتی اش ناگهان مورد تاخت وتاز مجدد ازناحیه لشکر سامانیان احوال قرارگرفتیم وآب را برما بستند وکام مان را دراین شب عید با توهین وفحاشی ارباب رجوها شیرین نمودند با اعصاب آرام ولبان خندان ودیدگان روشن وبدون دغدغه به منزل رفتیم تا شاید انجا بتوانیم جولان دهیم وشیرینی روز خود راتلخ کنیم که نشد

بااحوال خوش وسرشار ازامید وآرزو صبح یکشنبه خدمت جناب سامان احوالی رسیدیم وبا ذکر صلوات وچند دعا گفتیم خدایا همانطور یکه درروز امتحان سردفتری دعا کردیم وچند صلوات فرستادیم تا بتوانیم ازپس امتحان برآئیم ودرامتحان اختبارنیز کمک حال مان شدید امروز نیز دراحوالات رودروی با دیو قوی سامانه احوال مارا نگیر تا بتوانیم حال ارباب رجوع را بپرسیم اما نشد که نشد همچنان سامانیان آن هم ازنوع احوالیان مارا مورد تاخت وتاز قرارمی دهند تا فرماندهان ما ن  بتوانند با خیال راحت احوال آمار اسنادتنظیمی درسامانه را بپرسند ودرحال دید وبازدید امار وارقام باشند

ازهمه اینهابگذریم نمی دانم به کجا باید پناه ببریم وچه کسی پاسخگوست واصلاصدایمان را کسی می شنود ویا توجه ای دارد که برما چه می گذرد راستی چه باید کرد ازهمه بدتر جلوی ....هرتوهینی که فکر می کنید می شود ولی جرات نکنی پاسخش را بدهید چون اولا گوش شیطان کر ما فرهیخته ایم وتحصیل کرده ایم وسامانه کیفرخواست منتظر کوچکترین فرصت تا مابغی احوال مارا تعلیق کند  

ضمنا اگرکسی احوال را دید به بنده بگوید تا احوال وی را بگیریم