نظربه تماسهای مکررکاندیدای محترم درخصوص محدودیت زمانی برای تبلیقات ومعرفی خودبه همکاران وباتوجه به اطلاعیه های قبلی وهمچنین ارسال اسامی به هیات محترم نظارت وبه لحاظ اهمیت وحساسیت موضوع تبلیقات کاندیدای محترم اعم ازسردفترودفتریار ازروزدوشنبه مورخ 26/10/1390شروع وتاساعت 24 مورخ 5/11/1390ادامه خواهد داشت

بدیهی است ضمن تقاضا ازتمامی کاندیدای محترم به رعایت واجرای مقررات وحفظ شان واخلاق سردفتری ودفتریاری درصورت بروز هرگونه تخلف ویا اعلام مواردی ازطرف هیات محترم نظارت باهریک ازموارد اعلامی برخورد خواهد شد

 

                                                           باسپاس

                          رئیس هیات اجرائی انتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران

                          استان مازندران                 ساداتی کردخیلی