دروبلا گ جناب آقای عادلی به نقل ازهیات نظارت برانتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران استان مازندران مطلبی منتشر شد بدوا بصورت کوتاه پاسخ ان رادادم چون اقای عادلی منتشرنکرد برخود فرض دیدم بعنوان رئیس هیات اجرائی بلحاظ توهینی که به اعضای هیات اجرائی وکاندیدای محترم واداره کل ثبت استان شده هرچند کوتاه پاسخ عزیزان را اعلام نمایم

1/براساس قوانین موجود درکشورایران وسایر کشورهائی که انتخابات برگزارمینمایند برگزاری انتخابات وصلاحیت نامزدها بدوا باهیات اجرائی است که این مهم پس ازثبت نام وبررسی اولیه (8سال سابغه) مراتب به اداره کل ثبت استان همراه بالیست ارسال وازاداره کل خواسته شد ضمن بررسی سوابق چنانچه هریک ازهمکاران دارای محکومیت درجه 3به بالا میباشند مراتب را اعلام نمایند که اداره کل ثبت طی نامه ای پاسخ لازم را ارائه نمود که مدارک موجود است واین مدارک برای 5نفرازاعضای هیات نظارت (چون رئیس نداشتند) ارسال شد وبا انان تلفنی نیز صحبت شد درصورتیکه مشکلی است به اداره کل ثبت مراجعه تاتمام مدارک را شخصا بررسی نمایند

2/برابرقوانین موجود وعرف موجود درتمامی انتخابات درصورت شکایات ویا اعتراض هیات نظارت رسیدگی واظهارنظر خواهد نمود (دراین مرحله هرچند وسعت نظارت عزیزان درحین وبعدازانتخابات زیاداست) لذا دراین مرحله شخصی به این روند ویا صلاحیت معترض نبوده که قابل ورود اعضای محترم نظارت راداشته باشیم هرچند برای هماهنگی وهمفکری یکبار اعضای محترم نظارت رادعوت نمودم تادرجریان کارقرارگیرند که جناب عادلی تماس گرفت وبراشفت که چرااعضای نطارت رادعوت کردید

3/افرادی که ثبت نام کردند مثل سایر همکاران فرهیخته ودلسوز ایثارگرند وبرای جایگاه ومنزلت حرفه خود اساس وظیفه کردند ودرانتخابات واردشدند لذا شایسته این توهین نمی باشند چون صلاحیت انان را قانون تعیین کرده هرچند طبق قانون هیات اجرائی برابروظیفه این مهم را به بهترین شیوه انجام داد حال اعضای محترم نظارت فقط فقط فقط فقط فقط یک بار جلسه مدارکشان را قبول ندارد وفارغ ازرسیدگی میداند حال انکه اعضای هیات اجرائی بالغ بر15جلسه درشهرهای مختلف استان برگزارنمود واینجانب شخصا 3روز به اداره کل ثبت استان مراجعه کردم وهمراه بابازرسین محترم بخصوص جناب آقای صادقی که جادارد از ایشان وسایر بازرسین تشکر نمایم وسوابق تک تک کاندیدا رابررسی نمودیم وحتی دفترمربوطه را تک تک بررسی نمودیم که درنهایت اداره کل ثبت استان با امضای مدیرکل محترم پاسخ لازم را کتبا ارائه دادند که جادارد ازایشان وجنا اقای اسدی معاون محترم هم بدلیل مساعدت تشکرنمایم

حال عزیزان این همه کارطا قت فرسا وبررسی توسط ثبت ونامه مدیرکل ثبت همه دروغ است وبایک جلسه ان هم ...صلاحیت کاندیدای محترم زیر سئول وفارغ ازرسیدگی است

4/قطعا درجلسه 26/101390 بین همکاران محترم اعضای هیات نطارت حقوقدان نیز حضورداشت وبه قاعده حقوقی وفقهی اصل بربرائت ویا اصل برصحت راورود داشت وقتی همکاران کاندیدای ماکه افراد باصلابت وباصلاحیت وفرهیخته مدارکشان را ارائه میدارند شامل تصویر شناسنامه ویاکارت ملی وتقاضانامه ثبت نام وتصویر حکم قطعا این افراد شناسنامه ویا کارت ملی شخص دیگری رانمی فرستند ویا حکم خود را... هرچند تمامی این مدارک بررسی شد که شرح ان دربالا آمد

5/ بهتر بود این عزیزان همکاران قبل ازدرج این مطلب یک روز به اداره کل ثبت مراجعه مینمودنندودرصورتیکه مدارک ارسالی کاندیداهمراه بالیست ارسالی ازطرف هیات اجرائی تطبیق نداشت به اینجانب اشکال میگرفتید نه به همه اعضا وکاندیداهرچند تلفنی به اقایان همکارکه دراینده نیز چشم درچشم هم درجهت اعتلای این حرفه قدم برمیداریم باید کوشاباشیم

درخاتمه ازهمه عزیزان سروران گرامی همکاران فرهیخته بخصوص کاندیدای محترم واعضای محترم هیات اجرائی واعضای محترم هیات نظارت وعزیزان درثبت کل پوزش می طلبم به امید دیداردرروز7/11/1390 درانتخابات پرشور

                  رئیس هیت اجرائی انتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران

               استان مازندران                 ساداتی کردخیلی