باتوجه به برگزاری انتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران در7/11/1390وبه لحاظ تماسهای مکرر همکاران مراتب زیر به استحضارهمکاران محترم میرسد

1/انتخابات درروز جمعه مورخ 7/11/1390دربابلسر به نشانی کمربندی بابلسر فریدونکنارجنب سی ان جی تالارطلایه ازساعت 9صبح تا ساعت 14برگزارخواهد شد

2/همراه داشتن کارت شناسائی عکسدار الزامی است

3/نحوه انتخاب دفتریاران

الف/ازبین دفتریاران کاندیدا 3نفرانتخاب میشوند که 2نفربعنوان عضو اصلی ویک نفرعلی البدل میباشند

ب/همه دفتریاران استان مازندران حق رای دادن به 3نفر ازکل کاندیدای دفتریار رادارندواین انتخاب سراسری است

ج/برای انتخاب دفتریاراوراق مخصوص انتخاباتی تهیه شده که دراختیاررای دهندگان قرارمیگیرد

4/نحوه انتخاب سردفتران

الف/هیئت مدیره جامعه دارای 7سردفتربعنوان عضو اصلی و2سردفتربعنوان عضو علی البدل میباشد

ب/5نفرازسردفتران عضوهیئت مدیره از5منطقه تعیین شده(هرمنطقه یک نفر)برگزارمی شودو2نفرعضو اصلی و2نفرعلی البدل بصورت رای استانی برگزیده می شوند

ج/ درانتخابات منطقه ای فقط سردفتران هرمنطقه به یک نفرازکاندیدای منطقه ی خودرای می دهند(سردفتریک منطقه حق رای دادن به سردفترکاندیدای منتطقه دیگرراندارد)

د/درانتخاب 4نفراستانی اعم ازاصلی وعلی البدل هرسردفترحق رای دادن به هرکدام ازکاندیدای استانی رادارد

ه/اسامی کاندیدای منظقه ای واستانی دراطلاعیه های بعدی به تفکیک اعلام خواهد شد

5/اعطای وکالت ونمایندگی برای رای دادن مورد قبول نیست وهرکدام ازسران دفاترودفتریاران که قصد حضوردرانتخابات رادارند باید شخصا حضورداشته باشند

6/همزمان باانتخابات جلسه مجمع برگزاروپذیرائی وناهارنیز خواهد بود

7/ قابل توجه همکاران گرامی هزینه برگزاری انتخابات را به اعضای هیئت اجرائی منطقه خود تحویل تا کارت مخصوص انتخابات را دریافت دارید

8/ برای انتخاب سردفتر اعم ازمنطقه ای ویا استانی اوراق مخصوص بطور مجزا تهیه شده که دراختیارسران دفاترقرار می گیرد

                                     باسپاس

     رئیس هیات اجرائی انتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران

            استان مازندران              ساداتی کردخیلی