ای دوست این شفیقمای مهربان رفیقم          ای زا ئرالهی آخربگوکجایی

دلتنگ وبیقرارم چشم درانتظارم                   تاکی ندیده رویت دیده بهم گذارم

دردغمت نشسته برگوشه وجودم               تاکی کوچه به کوچه نام ترا بجویم 

تاکی به آب دیده دل را بپادارم                    بذرامیددل را مگذارواگذارم

دل را نمانده دیگرطاقت دردجدایی              آخربگوکجایی ای یوسف منایی

                   آری ای یوسف منایی برگوکی میایی 

دلها زمانی آرام می گیرد که ازیار ودوست بی انتهای مان خبری برسد چون بی صبرانه منتظر سبز جناب حاج خادمی عزیز دراستان سبز مازندران ودرهمایش آتی یعنی آبان 94هستیم همه به یاد او وخاطرات وی چشم انتظاریم وازتمام وجودمان دعا می کنیم تا سالم به وطن وآغوش خانواده باز گزدد آمین