دیروز جلسه ببخشید همایشی درتهران برگزارشد تحت عنوان همایش نهم وبلاگ نویسان که البته بهتربود عنوان می شد همایش وبلاگ نویسان سابق اما بسیار جالب حضور عزیزان هرچند کمتروبلاگ نویسی وبلاگش به روز بود اما حضور همکاران نشان ازدغدغه وصلابت حضور داشت جای دیگر همکارانیکه عدم حضورشان احساس می شد ویرگزارکنندگان مراسم بارها ازعدم حضورشان ابراز تاسف وپوزش خواستند ودلیلش هم شرایطی بود که توسط عزیزان به عرض رسید هرچند برخی از همکاران درجلسه وعدم دعوت از سایرین گله کردند ویه کم هم انتقاد شد اما حضور معاونت محترم قوه قضائیه وریاست سازمان ومعاونین سازمان ثبت وزن جلسه بازهم ببخشید همایش را بالا برد 

اما مهم این بود وضرورت نوشتن وحضورمجدد درصفحه کامپیوتر ببخشید رایانه بود هرچند قبلا نیز قرارشد به خانه برگردیم ولی نشد که بشه اما این بار باید عزم را چزم کرد ونوشت لذا این جانب درکمال عقل وصحت وسلامت نفس اقرار می کنم که دارم می نویسم وقرار گذاشتم ازاین پس بنویسم هرچه که باشد وهرچه دلم خواست می نویسم اگرنشد که بنویسم قطعا بهترین راه کپی رایت را استفاده می  کنمازهمینجا ازجناب جمشیدی به لحاظ زحمات فراوانی که برای این همایش کشیدند بی نهایت سپاسگزارم 

پس شاهدباشید که من برگشتم ونوشتم