1-تاریخ سند رسمی معتبر  است حتی برعلیه ثالث ماده 1305 ق- م

2- سند رسمی درباره  طرفین ووراث وقائم مقام آنها نافذ ومعتبراست ماده 1290 ق – م

3-انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه  یا تسلیم  مال مسموع نیست ماده 1292  ق.م  وماده  70 ق ثبت

4- صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می بخشد .تبصره 2 ماده 19 قانون مالک و مستاجر مصوب 1356

5-نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود به عمل نمی آید مگر به موجب سند رسمی ماده 103 قانون تجارت

6-مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد ماده 92 قانون ثبت

7- کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی  لازم الاجراست ماده 93 قانون ثبت

8-در صورتیکه درخواست تامین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است بند الف ماده 108 ق-آ-د-م

9-در مواردیکه دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی تواند برای تامین خسارت احتمالی خود در خواست تامین نماید ماده 110 ق-آ-د-م

10 – عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده ازطرف قضات و مامورین دیگردولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد. ماده 73ق-آ-د-م