روز 6دی بعنوان روزسردفتراسنادرسمی به قلم دوست شهید عبدالله خادمی 

به ششم دی نزدیک میشویم روزی که میتوانست روز وحدت ما باشد و سرافرازان این منصب مقدس این روز را در تقویم کشوری بعنوان پاداش خدمات صادقانه خود داشته باشند ....

ولی بازهم خودمان ......

بهتر دیدم بجای اینکه بنویسم چرا 6 دی  "روز سردفتر" است و چرا  تفرقه موجب اضمحلال خانواده بزرگ سردفتری است و چرا باید اختلاف باشد و .... بیایم امشب زا به یاد عزیز از دست رفته امان  عبدالله خادمی مطلبی از ایشان بتاریخ 4 آذرماه 92 که به مناسبت ششم دی ماه و روز سردفتر است بازنشر کنم و فاتحه ای نثار روح بلند آن زنده یاد و محبوب همه خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی است  نماییم تا بعد .......

 

به قلم شیوای استاد خادمی سردفتر اسناد رسمی یک مهاباد

وجودکاتبان عقود و پیمان ها ریشه ای تاریخی و سابقه چند هزار ساله دارد ودرطول دهها قرن گذشته مجتهدین وعلمای دینی امر کتابت راعهده داربوده اندودرحال حاضر نیز کاتبان عقود وپیمانها پا جای پای مجتهدین دارند و در کتابت جانشین ایشان محسوب‌اندو آیه 282 سوره بقره قرآن مجیدنیز بر لزوم کتابت نزد کاتب بالعدل  تأکید فرموده و به بلندای  تاریخ و به صراحت قرآن از بارزترین صفات و خصایص کاتبان که ثابت و غیر قابل انکار است ،عدل و امانت و صداقت و معتمدبودن میباشد که قطعاً وجود سابقه تاریخی و مزین بودن به صفات برجسته وقرآنی مذکورو قائم مقامی و جانشینی مجتهدین وعلمای دین دراین بخش مایه مباهات و افتخاراست . بامداقه درصفات مذکور بی شک و فوراً سردفتری به عنوان مصداق بارز کتابت بالعدل و سردفتر به عنوان کاتب بالعدل در ذهن هرخواننده دانا تداعی میگرددو در پی آن اندیشه ها ناخود آگاه  به بررسی  جایگاه واقعی و شایسته سردفتر و نهاد  سردفتری  به لحاظ حقوقی ،اجتماعی ،قانونی وجایگاه فعلی این نهاد ومنصب مقدس اندیشیده و نتیجه ای جز حسرت و غصه ی بایدها و نبایدها واما و اگر ها ونقش واثرگذاری مثبت ومنفی خودی ها و غیر خودی ها رادرپی ندارد.

پرداختن به مطالب مذکور بدین سبب است که بیش از چند روزی به 6 دی ماه باقی نماندهاست . 6 دی ماه که از طرف بزرگان قوم  و پیش کسوتان به مناسبت  تقارن وهمزمانی آن روز به عنوان 282 مین روز سال با آیه 282 سوره بقره کلام لله مجید به درستی وبادرایت  به عنوان "روز سردفتر" نام‌گذاری شده و در سال گذشته علی‌رغم تلاش شبانه روزی هیأت مدیره خصوصاً روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران و مکاتبات و هماهنگی های عدیده با مراجع همایش سراسری و بزرگ وباشکوه مد نظر بر گزار نگردید و به برگزاری مراسم بزرگداشت در چند استان و مراسمی محدود در کانون مرکز بسنده شد .

هر چند شایستگی حرفه و منصب سردفتری بسیار بسیار بیش از اینها بود ولی !!؟البته نفس نامگذاری روزی به عنوان روز سردفتر یا سند رسمی و برگزاری مراسم در سال گذشته امری مبارک و قابل تقدیر است وباید توجه نمود که شکوه رانباید صرفاً درسالن بزرگ وجمع شدن افراد زیادومسؤلان عالی‌رتبه دیدبلکه معتقدم ، خودجوش بودن مراسم ونفس نام‌گذاری وبرگزاری صمیمانه واحساس ِ بودن وباید بودن ودور هم بودن ولو جشنی ساده برپا داشتن بسیار باشکوه بوده وخواهدبود وهمین مراسم تثبیت ودرابعادی بزرگتر وبقولی هرسال باشکوه تر ازسال قبل برگزار خواهدشد .

اگر بخواهیم ! وقطعاً اگر بخواهیم میتوانیم !و نکته قابل توجه این که مراسم سال گذشته ، عنوان نخستین همایش را داشت و این بدان معنی بود که برگزاری مراسم به صورت متوالی و مستمر و سالیانه تداوم خواهد داشت ولی امسال که در آستانه 6 دی ماه هستیم تا به امروز سکوتی نا میمون و غیر قابل قبول برجامعه سردفتری خصوصاً فضای مجازی حاکم است . فلذا حضور فعال و چشمگیر همه همکاران سراسر کشور عموماً و فعالین حوزه مجازی در برپائی دومین مراسم سالیانه بزرگداشت روز 6 دی ماه ضرورت تاریخی است که نقش مهمی در تثبیت بیش از پیش این نام‌گذاری واثرات مثبت وماندگار این پاس‌داشت را خواهد داشت و نوشتن مقالات و مطالب حقوقی پاس‌داشت 6 دی ماه و تزیین دفاتر اسناد رسمی و برگذاری مراسم و همایش و نشست ها در سطح شهرستان و استانی می تواند مؤثر و نتیجه بخش باشد . بدیهی است نقش کانون سردفتران بسیار متمایز و مثمر ثمر تر خواهد بود .

راقم این سطور نظر به حساسیت و اهمیت موضوع و نقشی که برگزاری مستمر و سالیانه و پاس‌داشت شایسته 6 دی ماه در همدلی و هم صدایی ووحدت و انسجام حرفه داشته باشد موضوع را به خود و همکاران یادآور گردید...

نقل ازوبلاگ وزین جناب استادطباطبایی