پس از سالها انتظارامروز 7/11/1390 سالن طلایه بابلسر دراستان مازندران عده ای ازفرهیختگان وحقوقدانان وبرجستگان وسردفتران ودفتریاران گرد هم جمع شدند تا انتخابات پرشوری رابرگزارنمایند امروز سالن مملو ازجمعیت بود لذا کمترکسی باورداشت که این جمعیت راببیند مطمعنا افرادی که حضورنداشتند باانعکاس خبر امروز درجلسات بعدی شرکت خواهند کرد

اینجانب بعنوان عضو کوجک ازجامعه بزرگ سردفتری ازتمامی بزرگوارانی که دربرگزاری انتخابات تلاش کردندبی نهایت سپاسگزارم

درساعت 20/16روز جمعه مورخ 7/11/1390باحضور اعضای محترم هیات اجرائی وهیات محترم نظارت شمارش آرائ انتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران شروع وساعت 18همان روز به پایان رسید وکلیه اعضای هیات اجرائی وهیات نظارت صحت انجام انتخابات راتائید کردند که نتیجه آرا بترتیب بشرح ذیل اعلام میگردد

1/آقای سیدرضا رستمیان سردفتر 128 ساری با 136رای

2/آقای رشید عنایت تبار سردفتر115ساری با 118رای

3/آقای مهدی عادلی سردفتر84چالوس با112رای

4/آقای عطاالله حیدرزاده سردفتر43آمل با105رای

5/آقای سید ابراهیم حسینی سردفتر124بهشهربا 76رای

6/آقای عباس عطاریان سردفتر77بابل با62رای

7/خانم آذربانو ظیاری سردفتر119بابل با60رای

8/آقای علی اکبرحسینیان سردفتر154ساری با57رای

9/آقای حبیب الله رضائی سردفتر12قائم شهر با44رای

10/آقای کریم حق پناه سردفتر103نوربا29رای

11/آقای محمد علی (سیروس)مهدوی امیری سردفتر25قائم شهربا29رای

12/آقای عزیزالله نهاوندیان سردفتر21آمل با23رای

13/آقای رضاقلی جلالی فرسردفتریک چالوس با8رای

اسامی سران دفاتر منطغه ای به ترتیب منطغه

1/ آقای رضاشعبانی سردفتر38ساری با75رای

2/آقای رامین اختیاری سردفتر122قائم شهربا25رای

3/آقای وحیدرضا مهدوی امیری سردفتر 17بابل با37رای

4/آقای رامین آقائی سردفتر49آمل با28رای

5/آقای محمد حسن پاکدامن شهری سردفتر109تنکابن با37رای

افراد فوق الذکر بعنوان نفرراداول مناطق پنج گانه معرفی شدند

دفتریاران به ترتیب آرا

1/خانم شبنم متولیان دفتریار112 ساری با45رای

2/آقای حمید قاسمی دفتریار94نکا با43رای

3/آقای غلامحسین ذکریادفتریار28بابل با39رای

4/خانم فاطمه رحمانی دفتریار22ساری با38رای

5/آقای مجید اسپکیان دفتریار77بابل با31رای

6/آقای سید عباس سید آقازاده دفتریار17بابل با27رای

7/آقای مهردادسلیم پوردفتریار91نشتارودبا20رای

8/آقای یزدان محمودی دفتریار12قائم شهربا11رای

9/ خانم لیلا دفائی دفتریار158نوشهربا9رای

10/ آقای محمد دهپناه دفتریار138آمل با9رای

 

باتشکرمجددازهمه عزیزانی که درامرانتخابات مارایاری دادند

                                             باسپاس

          رئیس هیات اجرائی انتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران

           استان مازندران               ساداتی کردخیلی