انتخابات باتمامی فرازونشیب هایی که داشت برگزارشدولی لازم دیدم ازتمامی عزیزان وهمکاران چه انانیکه حمایت کردند ویاانانیکه انتقاد داشتند وحتی انتقادرابامتون مختلف والفاظ ...بیان داشتندتشکرکنم ازهمه همکاران گرانقدرم بدلیل کاستی واشکالات موجود چه اززمان ثبت نام وزمان تبلیغات وروزانتخابات وبخصوص هنگام پذیرائی ورای دادن وجودداشت پوزش می طلبم باوجود اینکه اولین تجربه برگزاری انتخابات برای جامعه سردفتری استان بود خداراشاهد میگیرم من وهمکارانمان درهیات اجرائی وهیات نظارت تمام وجودمان راگزاشتیم وهمه آبرویمان راخرج کردیم تا انتخابات سالم ودرشان جامعه سردفتران ودفتریاران داشته باشیم ازان همکاری که ازعباس آبادویا رامسر درجلسات شرکت میکرد تا ان همکاری که ازبهشهر وبدون کوچکترین اعتراض وبامیل ورغبت وباهزینه شخصی بالغ بر15جلسه کارسختی بود که عزیزان انجام دادندواین مهم زمانی غرورآفرین بود که بالغ بر500نفراعم ازسردفترودفتریارومدعوین درجلسه حضورداشتندچه زیبا بود زمانی همکلاسی 10و15و20سال پیش رامیدیدی این بود که خسته گی ازتن همه عزیزان دررفت فارغ ازهرنتیجه ای که انتخابات داشته باشد آخه همه همکاران فرهیخته مان بودند

ضمن عرض پوزش ازهمه همکاران به لحاظ همه مسائل روزی که بعنوان رئیس هیات اجرائی شروع بکارکردم خدمت دوستان عرض کردم خداراشاهد فراردهیم فقط بفکرسلامت انتخابات باشیم وبرای ما فرق نکند که چه کسی انتخاب میشود چون همکارانمان فهیمند ودارای درک وشعوربسیاربالائی هستندلذا قسم خوردم چشم هایم راکورکنم/گوشهایم راکرکنم/انگشتم رابند بندببرم/زبانم راببرم /قلمم راکج نکنم تا انتخابات سالم ودرشان همکاران داشته باشیم درمقابل تمامی افتراها توهینها و...صبوری کردیم تابرای سربلندی این قشرگرانقدرقدمی برداشته باشیم واین مهم میسر نبود مگرباهمت تمامی عزیزان بخصوص شخصی که بردباری وصبر وشکیبائی وروح بلندش مثال زدنی است کسی که پرچمداروسکاندارجامعه سردفتر استان یعنی سرور گرانقدرم جناب آقای عادلی عزیزبود ه وخواهد بود چون خاطراتش همیشه درذهنمان هست چون مقررگردید که باهم تشکیلات بسیارمنسجم وشکوفائی رابنا نمائیم جناب عادلی بعنوان بزرگ خاندان جامعه سردفتری استان مازندران همچنان گذشته دست محبت راازهمکاران دریغ نخواهد کرد

باامید موفقیت برای همه همکارانم درسراسر ایران بزرگ بخصوص استان مازندران

                                            باسپاس

                   سردفتر341ساری ساداتی کردخیلی