درهنگام تنظیم برخی ازاسنادهمکاران شروطی را درمتن سند اعم ازقطعی ویا وکالت و...قید مینمایند که ممکن است هنگام دعوی مشکلاتی راببارآورد ویا باعث ابطال وفسخ  سند گردد

لذا لازم دیدم به برخی ازشروط مصرحه درقانون مدنی اشاره نمایم وازهمکاران وحقوقدانان استدعا دارم دراینخصوص اظهارنظر نمایند که مزید تشکراست

1/شروط باطل وغیرمبطل

           الف) شرط بی فایده

           ب)شرط نامقدور

       پ)شرط مجهول

      ت)شرط مردود

      ث)شرط نامشروع

2/شروط باطل ومبطل

      الف)شرط خلاف مقتضای ذات عقد

       ب)شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

      پ) شرط نامشروعی که باعث نامشروع شدن جهت معامله میشود

آثاری که بربطلا ن شرط وجود دارد.

 

 چنانچه مشروط له جاهل به بطلان شرط باشداصولا حق فسخ داردمگردرشرط بی فایده وهمچنین مشروط له چه عالم به بطلان شرط باشد وچه جاهل حق فسخ عقدراخواهد داشت واگرمشروط له عالم به بطلان شرط باشد حق فسخ ندارد