به اطلاع همکاران سران دفاتر سراسر استان مازندران میرساندجلسه صندوق ماهانه همکاران (عضو ویا غیرعضو)روزیکشنبه مورخ 23/11/90راس ساعت 30/16دربابلسر برگزارمیگردد ضمن دعوت ازهمه همکاران تقاضا دارد کسانیکه سئو الات حقوقی ویا مسائل ومشکلات مربوط به دفاتررا دارند قبل ازشروع جلسه مراتب را به اینجانب ویا آقای موسوی اعلام ویاتسلیم نمایند تا پاسخ لازم درجلسه توسط اساتید وهمکاران داده شود

مکان : بابلسر دریا کنارخیابان ششم مجتمع بانک مسکن