جلسه روز یکشنبه مورخ 23/11/1390درمجتمع بانک مسکن بابلسر با حضور اعضای صندوق (عضو وغیر عضو) برگزارشد بدوا توسط آقایان رستمیان وموسوی جلسه صندوق شروع شد وهمکاران عضو نسبت به پرداخت وجه اقدام وپس از توضیحات آقای شعبانی وخیرمقدم گویی آقای ضیاپور سردفتر313بابلسر جلسه پرسش وپاسخ آغاز شد نکته قابل توجه اداره جلسه بود که مقرر شد درهرشهری که جلسه برگزار میگردد یکی ازسران دفاتر همان شهرجلسه رااداره کند که این مهم توسط جناب ضیاپور به خوبی انجام پذیرفت وازنامبرده تشکرمیشود

سئوالات مطرح شده وپاسخ ارائه شده به اختصار اعلام تا همکاران گرامی نظرات خود را دراین وبلاگ بیان دارند

بدوا سرکارخانم لطفی سردفتر278بابل شروع کننده سئوال بود

خانم لطفی سردفتر278بابل :هنگام تنظیم تقسیم نامه استعلام ازاداره دارائی ضروری است یا خیر؟

آقای شعبانی :به لحاظ ابطال بخشنامه اداره دارائی توسط دیوان عدالت اداری نیاز به استعلام ازدارائی نمی باشد

جناب آقایی سردفتر49 آمل :درروستای حدود30هکتارزمین براثر آب گرفتگی تحت عنوان آب بندان دراختیارشورای اسلامی قرارگرفت وشورا درنظردارد آب بندان رااجاره دهد آیا شورا میتواند محل رااجاره دهد یا خیر واصولا موجرکیست ؟

جواب آقای شعبانی :درتقسیم بندی اراضی دهستان ودربحث قریه نظر دکترلنگرودی اعلام میدارد مکانی که بعنوان چراگاه برای دام استفاده میشود مکان متعلق به اهالی است وتحت هرعنوانی که اهالی توافق دارند عمل میشودلذا بنظر میرسد با استعلام ازاداره ابیاری ومنابع طبیعی باید تحت نمایندگی دولت اجاره تنظیم شود

تقاضا شد همکاران دراین خصوص تحقیق ودرجلسه بعدی با مستدات موضوع بررسی شود لذا ازهمکاران تقاضا دارم دراین وبلاگ به این سئوال پاسخ دهند

آقای موسوی 118ساری: آیا درج شماره بیمه نامه درتنظیم اسناد خودرو الزامی است دراسنادتعویض پلاک چگونه است ؟

جواب آقای رستمیان :باتوجه به نص صریع قانون نسبت به درج بیمه نامه درکلیه اسنادخودرو اعم ازقطعی وکالت فروش حتی وکالت تعویض پلاک الزامی است اما براساس روش متداول دراسنادقطعی ووکالت فروش انجام میگیرد ودرتعویض پلاک الزام احساس نمی شود

خانم بیژنی سردفتر292بابل:درسندمشارکت بانک هنگام تنظیم فروش اقساطی حق ثبت وحق تحریرچگونه محاسبه میشود

آقای شعبانی : حق ثبت برمبنای کسر مبلغ اعلامی بانک ویا به عبارتی کسر مبلغ فروش اقساطی ازمبلغ مشارکت محاسبه وحق تحریر براساس قیمت کل محاسبه میشود

آقای موسوی 118ساری :بعدازثبت سند دردفتر تعدادی ازامضای سند خودداری میکنند تکلیف چیست؟

خانم لطفی :درخصوص اسنادوکالت نسبت به افرادی که امضا کردند معتبراست ونسبت به سایراسناد سند ناقص است

البته نسبت به این موضوع بحثهای زیادی مطرح شد وپیشنهاد میشود همکاران بصورت موردی وارد بحث شوند

آقای قاسمی سردفتر28بابل:چنانچه اداره دارایی پاسخ استعلام را نداد درصورتیکه براساس قانون تسهیل سند تنظیم شود مبنای قیمت چه خواهد بود؟

آقای رستمیان :براساس روش متداول وحدود قیمتی که معمولا سعی میشودازقیمت منطقه ای بالاترباشد وبراساس قیمتی که طرفین اعلام میکنند ویا حسب الاظهاره طرفین قیمت را درسند قید میکنیم

آقای علیزاده سردفتر336ایزدشهر:درهنگام انتقال اجرائی بدهکارفوت نماید تکلیف چیست وانتقال سند چگونه خواهد بود؟

آقای شعبانی :بنظرمیرسد برابر حکم دادگاه ورثه به قائم مقامی ازطرف متوفی سیر تشریفات قانونی را انجام خواندداد

آقای باطنی سردفتر303نور درادامه اظهارداشت سیرتشریفات ادامه پیدامیکند ودفترخانه با پرسش از دادگاه صادرکننده حکم اقدام می نماید

آقای سالاری سردفتر235فریدون کنار:درزمین فاقدا عیانی که پایان کارنداردباتوجه به قانون تسهیل نحوه تنظیم سند چگونه است ؟

آقای شعبانی :باتوجه به نظر مشورتی کانون زمین (عرصه) فاقد اعیانی نیاز به پایان کارندارد

ازهمکاران وحقوقدانان تقاضا میشود چنانچه نسبت به سئوالات مطروحه نظری دارند بیان فرمایند که مزید تشکرخواهدبود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/