چند مدتی بود که برگزاری جلسه ماهانه برای تبادل افکاروموضوعات مربوط به همکاران ومشکلات جمعی ذهن مارا مخدوش کرده بود لذا باهم فکری عزیزان ازجمله سروران همکارمانند آقایان شعبانی . رستمیان . موسوی.000واین حقیر به فکرافتتاح صندوق افتادیم وباتماس اولیه باحدود 10نفرشکل گرفت وبعد ازجند جلسه وتهیه اساسنامه پیشنهادی وباهمکاری حدود40نفر اولین جلسه رسمی شکل گرفت وبعد از چندماه به همت همکاران درقالب صندوق بصورت ماهانه تشکیل میشودواین بهانه ای است برای گردهم جمع شدن وبحثهای حقوقی وسئوالات متعددی که درطول مدت به ذهن همکاران میرسد ویابطورروزانه با ان درگیرندودرحضوراساتید دانشگاه وسران دفاترکه تجربه طولانی دراین حرفه دارند بامستند ودلایل جواب داده میشود وجلسه هفته اینده درشهرستان بابل در روز شنبه مورخ 21/8/90 واقع دربابل کمربندی غربی بلوار جانبازان بین توحید 47و49 بعدازدانشگاه آزاد رستوران رضائی  ساعت 30/16برگذارمیگردد

لذا از همه همکاران درسراسر استان مازندران دعوت بعمل میاید