زمان زیادی از7بهمن 1390 روزبرگزاری انتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران نگذشته است روز مذکوراینجانب درپشت تریبون اعلام کردم اولین کارمهمی که باید اعضای هیات مدیره جدید انجام دهند پیگیری استقلال کانون سردفتران ودفتریاران مازندران باشد واین قول را ازتک تک کاندیدای محترم کرفتیم لذا این مهم به 2ماه نرسید که الحمد والله با تلاش اعضای هیات مدیره محترم ومصوبه آن چند روز قبل وبا کوشش بی وقفه جناب آقای عبدی مدیر کل محترم ثبت اسناد واملاک استان وبا پیگیری مداوم وی ملاقاتی  درروز سه شنبه مورخ 16/ 12/1390 درمحل سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با حضورریاست محترم سازمان جناب آقای تویسرکانی انجام پذیرفت

بدوا جناب آقای عبدی درخصوص برگزاری انتخابات جامعه مازندران توضیحات مبسوطی ارائه فرمودنند وضمن معرفی اعضای جدید هیات مدیره واعضای حاضر درجلسه چگونگی روند شکل گیری انتخابات وضرورت تاسیس وتشکیل واستقلال کانون دراستان مازندران را اعلام نمودند سپس حاضرین درجلسه هریک دیدگاها ونظرات مختلفی درموضوعات مختلف را خدمت جنا توسیرکانی بیان داشتند

آنجه درجلسه مهم بود همدلی وجو صمیمی ودوستانه ای بود که نمود بیشتری داشت واین موضوع وظیفه ماسران دفاتر را نسبت به جو ایجاد شده وتعامل وکمک بیشتر میکند بخصوص سخنان ریاست محترم سازمان مبنی برانسجام وهماهنگی وتعامل بین ادارات ثبت ودفاتر وتحول عظیمی که درمناسبات وعملکرد وفرایندی که سازمان درزمینه الکترونیکی نمودن اسناد واستعلام الکترونیکی وثبت آنی وغیره میطلبد تا همه باهم برای خدمت رسانی به مردم وقت ودقت بیشتری بگزاریم واین تفاهم وهمکاری باید بصورت جدی پیگیری شود وباتوجه باینکه مادردوران گذار هستیم ممکن است مشکلاتی بوجود آید که باید باکوشش وتلاش همه همکاران مرتفع شود

لذا بعد از سخنان ریاست محترم سازمان ومدیر کل محترم ثبت استان اعضای کمیته پیگیری تاسیس وتشکیل کانون سردفتران مازندران آقایان

رضاشعبانی .عطااله حیدرزاده.سید موسی ساداتی کردخیلی . مهدی عادلی.رامین آقائی . عادل روحی هرکدام دیدگاه خود ومطالب مختلفی را بیان داشتند

سپس جناب عبدی مدیرکل محترم ثبت استان که بنظر میرسید با دست پر درجلسه آمده بدوا نامه تشکیل وتاسیس کانون را خدمت ریاست سازمان ارائه دادند که جناب تویسرکانی بلافاصله دستور لازم را فرمودند وحاضرین درجلسه همه خوشحال وخندان وراضی ازدستور ریاست سازمان اظهارتشکر نمودندولی جناب آقای عبدی دست بردارنبودویکی یکی نامه ها راارائه ودستور لازم راگرفتند

اینجانب باکسب اجازه ازاعضای هیات مدیره جامعه مازندران وسران دفاتر استان ازجناب آقای عبدی مدیرکل محترم ثبت استان مازندران که با حوصله ودرایت ترتیب این ملاقات وپیگیر استقلال کانون را دادند وهمچنین ازجناب آقای تویسرکانی ریاست محترم عالی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بی نهایت سپاسگزارم وتقدیر وتشکر دارم وامیدوارم این همکاری وهمدلی همیشه ادامه داشته باشد تاهم خدمت رسانی به مردم مناسبتر انجام گیرد ودرسایه همدلی منافع همه تامین گردد