فروشنده سند خودرو با مراجعه به دفترخانه اسنادرسمی نسبت به اعطای وکالت فروش به خریدرا اقدام ومدت اعتبار وکالت را 6ماه اعلام مینماید زمان مقرر به اتمام میرسد ومتعاقبا خریدار(وکیل) بعد ازمدت مذکور وتعویض پلاک با مراجعه به دفترخانه با همان وکالتنامه اولیه تقاضای تنظیم سند قطعی را مینماید با توجه با اینکه حق ثبت ومالیات نقل وانتقال خودرو قبلا طی وکالت مورد بحث پرداخت شده است

لطفا بیان دارید آیا به اعتبار وکالت وکیل میتواند نسبت به امضای سند اقدام نماید یا خیر وهمچنین چگونگی دریافت حق وثبت ومالیات نقل وانتقال را نیز بیان فرمائید

ازهمکاران تقاضا دارد بصورت مستند ومستدل نظرات خود رابیان فرمایند