قابل توجه همکاران گرامی برابر اطلاع اداره دارائی نرخ مالیات برارزش افزوده درسال 1391 به میزان 5درصد تعیین شد که 1/2درصد عوارض /9/2درصدمالیات خواهد بود لذا همکاران هنگام تنظیم سند وومحاسبه وتسلیم اظهارنامه به موضوع فوق توجه نمایند