امروزه اینترنت ابزارهای متعددی را برای ارائه خدمات وسرویسهای مختلفی در اختیار علاقه مندان خود قرارمیدهد وبامخاطبان خود ارتباطی پویاومناسب باشخصیت وفرهنگ برقرارمیکندازاین روست که یک وبلاگ باید تابع نظم خاص وسبک وشیوه خاصی باشد

لذا وبلاگ یک صفحه وب باقابلیت عموم مردم به آن است واولویت استقرارویا نشرمطالب براساس نظم خاصی شکل میگیرد

امروزه وبلاگ مثل یک روزنامه شخصی عمل میکند ومحتویات واطلاعاتی که بروی اینترنت منتشر میشودبینندگان مشاهده وسپس مطالعه ودرصورت لزوم وبراساس سلایق نظر میدهند

درسال 1992که همزمان با آغازفعالیت جهانی شبکه اینترنت وبلاگ نیز به ظهور رسید هر چند برخی می پندارنددرفاصله سالهای 1996تا1997تحول عظیمی درعرصه مجازی و اینترنت بوجود آمد و آن دست ازافرادی که دسترسی به جراید و مطبوعات نداشتند ازاین طریق نظرات خود را به مخاطبان خود میرساندند

معمولا امروز افرادیا گروهی که به مطبوعات وجراید وتلویزیون کمتردسترسی دارندازطریق وبلاگ ویا سایتهاواینترنت خبرها رادریافت ویامنتشر می نمایند واطلاع رسانی ازاین طریق بعنوان یک اشتراک دانش واطلاعات تعامل زیادی را بامخاطبان برقرارمی نماید

اصولاوبلاگ توسط کسانی یکارگرفته می شود که رسانه یاتریبون دراختیارندارند وسرعت وبلاگها زنگ خطری برای رسانه های سنتی است وعده ای وبلاگ نویسی را تمرینی برای دموکراسی میدانند هرچند ممکن است مخاطبان نظرات مختلف ومغایر هم داشته باشند وپاسخ لازم را ازهمین طریق برای یکدیگر ارسال می کنند وسعی میشود ادب ونزاکت دربیان مطالب رعایت شودورودروی یکدیگرقرارنمی گیرند تا با چوب وچماق عقایدشان را بیان دارند

در ایران بعنوان یک کشور باشاخص جمعیت جوان هرروز به آماروبلاگ نویسان افزوده میشودلذا بجهت سهولت بکارگیری ورایگان بودن آن وعدم دسترسی همه گان به روزنامه ها .صداوسیما برای بیان دیدگاهای خودحتی دیدگاهای تخصصی باعث رشد چشم گیر وبلاگ نویسان درایران شده است ازجمله این اقشار سران دفاتر اسنادرسمی هستندکه بلحاظ عدم دسترسی به جراید وبخصوص صداوسیما درشرایط خاص رویکرد مناسبی به سمت وبلاگ نویسی انجام داده اندهرچند نوع وبلاگ همکاران تخصصی وحقوقی است

لذاست که ضرورت ایجاد مینماید باتوجه به پیشرفت علم وگرایش آحاد جامعه علمی به سمت وبلاگ نویسی سران دفاتر نیز تحت قالب هرسردفتریک وبلاگ درعرصه مجازی فعالیت نمایندوباتوجه به اینکه اسنادآنی خواهد شد ودیدگاه سازمان ثبت اسناد واملاک وکانون سردفتران ودفتریاران نیز ضرورت ورود به عرصه مجازی را اعلام داشته اند پیشنهادمی شود سران دفاتر وقت بیشتری دراین زمینه داشته باشند

ازاین رو درسال 1390بابرگزاری اولین همایش وبلاگ نویسان درتهران گام مهم وموثری برداشته شد وبعد ازان نیز همکاران بسیاری مشتاق دراین عرصه رامشاهده کردیم پس ضرورت اقتضا میکند همه همکاران چه آنانکه به لحاظ شرایط سنی حوصله ورود به عرصه مجازی راندارند بلکه بعنوان سرشناس وباتجربه ومتخصص درامور حقوقی میتوانندکمک شایانی کنند وچه جوانترها که باورود مستقیم ودایرکردن یک وبلاگ گام موثری بتوانند بردارندولزوم داشتن هرسردفتربایک وبلاگ حس میشود ومطمئنم وبلاگ نویسی نه تنها باعث شکوفائی ورشد فکری سردفترمیشود بلکه برای احقاق حق حرفه وصنفی نیز میتواندمثمر ثمرباشدوتجربه بحث قانون رسیدگی به جرایم راهنمائی ورانندگی (اسنادخودرو) که مطبوعات صداوسیما وبه نوعی همه دست دردست هم دادند وبصورت یک طرفه با جنجال آفرینی قصد خاصی داشتند که خداراشکر با پیگیریهای مداوم همکاران ازهمین وبلاگها ودفاع نمایندگان مجلس وپیگیری سازمان ثبت وکانون حق پیروز شد

لذاست که انتظاردارم تاهمه همکاران وقت بیشتری را نسبت به ورود به عرصه مجازی بگزارند پس به امید روزی که هرسردفتر یک وبلاگ داشته باشد