پیروتصمیمات متخذه دراولین نشست وبلاگ نویسان سران دفاتر اسناد رسمی درسال 1390درتهران مبنی برنشست بعدی وبلاگ نویسان دراستان مازندران وپیرو دعوت همکاران وبلاگ نویس استان برای روز یک شنبه مورخ 27/01/1391 دردفترجامعه استان باحضوراکثریت وبلاگ نویسان تشکیل وپس ازنظرات همکاران مقرر شد همکارانیکه تمایل دارند دریکی ازتاریخ ذیل درنشست شرکت نمایند تاتاریخ 30/01/1391 مراتب را به اینجانب ویا به این وبلاگ ویا وبلاگ روابط عمومی جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران اعلام دارند

همکاران گرامی بمنظور برگزاری همایش دریکی ازتاریخهای زیر مراتب را اعلام دارند

 1/درتاریخ 28و29 اردیبهشت 1391بصورت انفرادی ویا باخانواده (تعدادمشخص شود)

2/درتاریخ 12و13خرداد1391بصورت انفرادی ویاخانواده(تعداد مشخص شود)

لذا ازتمامی همکاران وبلاگ نویس دراین همایش دعوت بعمل میاید