دهمین جلسه صندوق همکاران استان مازندران روز چهارشنبه مورخ20/2/91درشهرستان نور کیلومتر 5محمود آباد رستوران شاندیزمشهد مقابل پارک جنگلی راس ساعت 17 باحضور اعضا وغیر اعضا ی صندوق تشکیل میگردد

ازکلیه همکاران جهت شرکت وحضور درجلسه ومباحث علمی وحقوقی مرتبط با دفاتراسناد رسمی دعوت بعمل میاید