آقای الف با آقای ب با تنظیم قرارداد متعهد میشوند ساختمان 20واحدی را ساخته وتحویل دهند با این شرط زمین متعلق به الف وسرمایه ازب وساخت بنا ازالف ویکی ارمواد قرارداد اشاره شده است..

چنانچه تاخیر درانجام وتحویل بدون مداخله عوامل قهری وفورس مازور باشد تا 10روز آقای ب با اخطارکتبی باشد 

واگر بیش از10 روز تا 25روز باشد مشمول جریمه تاخیر به ازای هرروز 20درصد سود بانکی درسال میباشد با عنایت به اینکه سقف مجاز تاخیر ات جریمه دار شریک فقط 150روزاست لذا درصورت تجاور از این مدت شریک میتواند قراردادرا فسخ یا به میزان 30درصد با ازای هرروز جریمه دریافت نماید 

همکاران وحقوقدانان گرامی اعلام دارند زمان دقیق دریافت جریمه ازکی محاسبه میشود 

آیا جریمه تاخیر ازروزاول محاسبه ویا اینکه 10روز اول منتفی ومابقی محاسبه خواهد شد ویا همچنین میزان جریمه 20درصد برای 150روز اول محاسبه ومابقی 30درصد محاسبه خواهد شد ویا اینکه منظور از10تا 25روز یعنی چنانچه تا 25روز تاخیر داشت محاسبه شود  درهرصورت مراتب را مستدل اعلام دارید که متشکرم