برابرهماهنگیهای بعمل آمده دومین نشست وبلاگ نویسان حوزه دفاتراسناد رسمی درروزهای 4و5 خردادباحضورهمکاران سردفترودفتریاروکارکنان وبلاگ نویس ووبلاگ خوان درشهرستان ساری برگزارمیگردد وهمکارانی که قصد شرکت دارند حداکثر ظرف هفته جاری حضور قطعی خود وخانواده محترمشان را به صورت  کامنت به وبلاگ ندای قلم ویا دانشنامه سردفتران ویا تلفنی به اینجانب ویا جناب موسوی به شمارههای زیر اطلاع دهند

دستورنشست

1/بررسی نتایج مسائل مطرح شده درنشست تهران

2/بررسی وتبیین مشکلات عمده حوزه سردفتری وراهکارهای موجود

3/انتخاب کمیته پیگیری مصوبات نشست

4/تصمیم درمورد تشکیل انجمن رسمی وبلاگ نویسی حوزه دفاتر اسنادرسمی وانتخاب هیات موسس

5/ سایر موارد

اهداف نشست

1/تقویت وترویج وبلاگ نویسی

2/تحقق مطالبات وحقوق حقه سردفتران ودفتریاران

3/اعتلای شان ومنزلت کاتبان بالعدل 

شماره تماس  جناب موسوی 0151/3239600وموبایل 09113510125

شماره تماس ساداتی 0151/2202744وموبایل09123059851