طی مذاکرات بعمل آمده جامعه سردفتران ودفتریاران استان مازندران با جناب آقای عبدی مدیرکل محترم ثبت استان مازندران وجناب آقای قلیان مدیریت مجتمع فرهنگی آموزشی وتفریحی خزر آباد ساری ومتعاقبا مکاتبات ثبت استان باسازمان ثبت کشور وپیگیریهای مکرروحضوری جناب آقای قلیان ودرایت ومساعدت مسئولین سازمان ثبت بخصوص آقایان شاهرخیان ومرسل پور درنهایت سازمان طی نامه شماره39872/91مورخ24/2/91موافقت خود را با استفاده همکاران سران دفاترودفتریاران وکارکنان دفاتراسنادرسمی اعلام نمود

لذا همکاران جهت استفاده ازمحل مذکور لازم است با شماره تلفن 3472440/0151مدیریت مجتمع جناب آقای قلیان ویایاباشماره 66753887/021آقای وفائی تماس بگیرند

مدیریت وبلاگ ازکلیه مسئولین سازمان ثبت بخصوص ریاست سازمان ومدیرکل محترم ثبت استان جناب عبدی وآقایان شاهرخیان ومرسل پور وقلیان مدیریت مجتمع نهایت تشکر رادارد