براساس برنامه ریزیهای بعمل آمده زمان برگزاری دومین نشست همکاران وبلاگ نویسان ووبلاگ خوان حوزه دفاتراسناد رسمی طی 2وقت انجام خواهد شد

پنج شنبه 4خرداد

ساعت 17لغایت 20

جمعه 5خرداد

ساعت 9صبح لغایت 12ظهر

برای دریافت اطلاعات بیشتر وآدرس دقیق محل برگزاری نشست با شمارهای اینجانب 0151/2202744ویا موبایل 09123059851وشمارهای

جناب آقای موسوی 0151/3237436ویا 09113510125تماس بگیرید