طبق برنامه وتصمیمات متخذه قبلی مرکزاستان مازندران (شهرستان ساری)طی روزهای 4و5خرداد میعادگاه وبلاگ نویسان سران دفاتراسنادرسمی سراسرکشوربود 

آنانیکه ازدورترین نقطه کشورازاهواز تا بوکان ومهاباد وپارس آباد ونی ریز وسایر نقاط سرزمین عزیزمان ایران راه طولانی راپیمودندتا ثابت کنند که هستند وبرای اعتلای حرفه سردفتری ارزش واعتباروشخصیت را آرزودارند با هروسیله که بود یکی با ماشین شخصی .یکی با هواپیما .دیگری بااتوبوس .ودردسته وگروه های چند نفری خلاصه غوغای بود سرشارازعشق .امید . دوستی ومهربانی  

اولین نفربا خانواده درروزچهارشنبه وارد شد جناب آقای علیرضا شاکرمی سردفترمحترم 161اهواز برحسب وظیفه محل اسکان که ویلای ساحلی سازمان ثبت بود برایش درنظرگرفته شد ونامبرده مستقرشد مابقی افراد درروز4خرداد یکی پس ازدیگری وارد میشدند اینجانب که وظیفه اسکان عزیزان را بعهده داشتم با دسته کلیدهای مختلف با ویلاهای مشخص شده تمامی عزیزان را مستقرنمودم

ازساعت 12 روز 4خرداد درمحل مستقر یافتم که آقای شعبانی ساعت 13 رسید با دردست داشتن شیرینی وغیره سپس آقایان مهدی سلیمی سردفترمحترم 377سمیرم اصفهان وهمچنین  مهدی احمدی سردفتر محترم 75میانهوارد شدندوپس ازاستقرار این دوهمکارخوب آقای موسوی سردفتر118ساری رسید سپس یکی پس ازدیگری که صرفنظر ازترتیب عزیزان افرادزیر درویلاهای خود مستقرشدند تا باکمی استراحت جلسه شروع شود

همکارانیکه حضور بهم رسانیدند 

آقایایان علیرضا کشاف.61 رشت..محمد باقراکبری 344نکا مدیریت وبلاگ یانور ..سید علیرضا جلالی 11نی ریز فارس مدیریت وبلاگ کلبه عمو..ناصرپیرمحمدی 35قم مدیریت وبلاگ دفتراسناد رسمی 35قم ..علیرضا سلیمی377سمیرم اصفهان  از377سمیرم..مهدی احمدی دفتریار 75میانه ..مائده صمدی 362قائم شهر ..محمد زارعی 23قم ازحقوق ازنگاه حقوقی ..رشید عنایت تبار 115 ساری ازدانشنامه سردفتران ..علی امینی 27قم ازدفترخانه ..تعمه هاشمی مقدم 169 آمل ازاخلاق سردفتری ..علیرضا شاکرمی 161اهواز ازدفترخانه 161اهواز ..سید رضا رستمیان 128 ساری ازدانشنامه سردفتران ..سیاوش چشم پیام 220قائم شهر از 220 سابق ..سید محمد میری 1503تهران ازتسجیل ..حمید رضا مهدوی 17بابل از دفترخانه 17بابل..علیرضا سلیمی 941 تهران از قلم سلیم ..رضا شعبانی 38ساری ازدانشنامه سردفتران..امیر حسین وحیدی 5تهران ازکاتب بالعدل..خانم مرجان سهرابی 1132تهران ازاوراق باطله ونسیم صبح .. آقای حسن طوس بخش     256آمل  از256آمل..مهدی علی قارداشی 1147تهران از1147 ..رضانظری 21تهران ادفترخانه 21..عبداله خادمی 1مهاباد ازدانشنامه سردفتران ..لطیف عبادپور10پارس آباد از حقوق امروز وحقوق فردا .صمد احمد لو 11مرند ازدفترخانه 11مرند ..جمال نجاتی 2بوکان ازدفترخانه 2بوکان  .. رامین آقائی 49 آمل ازدفترخانه 49آمل .. علی متولیان 112ساری از دانشنامه سردفتران .. سید علیرضا طباطبائی بافقی 3یزد ازسردفتری یا سرابی فریبنده ..مهدی عادلی 84چالوس از سردفتران ودفتریاران مازندران ..واینجانب سید موسی ساداتی کردخیلی 341ساری از ندای قلم وبسیاری ازعزیزان وهمچنین دفتریاران که باحضورشان گرما بخش محفل بودند

به بلحاظ تاخیر برخی ازهمکاران جلسه ساعت 20 شروع شد با تلاوتی چند از قرآن کریم توسط جناب رستمیان سردفتر128ساری سپس توسط اینجانب به عزیزان خیرمقدم گفته شد وانگاه آقای قلیان مدیریت مجتمع ضمن گرامی داشت این نشست نحوه چگونگی استفاده همکاران از ویلای ساحلی را تشریح نمودند وجناب آقای موسوی گرمستانی به نمایندگی ازوبلاگ نویسان مازندران به همکاران خوش آمد گفت وآرزوی ساعاتی خوش برای آنان کرد (قرار بود جناب آقای عادلی این مهم را انجام دهد که به لحاظ تاخیر آقای موسوی قبول زحمت فرمودند)بعد آقای شعبانی ریاست جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران ضمن خوشامد گوئی به همکاران ارزوکرد تا این نشستها مثمر ثمر باشد

رسمیت جلسه وبلاگ نویسان با قرائت رئوس برنامه ها آغاز شد وبراساس برنامه ازقبل مشخص شده مقررگردید تمامی همکاران به نوبت هریک تا7دقیقه نظرات خود را راجع به موضوع جلسه اعلام کنند لذا نظرات همکاران بصورت اختصارارائه میشود

آقای طباطبائی ..باید دید آثارجلسه تهران چه بودوبراساس واقعیت موضوع را بررسی کرد که اگر آثارمنفی داشت تا جلسه بعدی رفع شود وچنانچه آثارمثبت داشت که تداوم داشته باش وپیگیر مصوبات قبلی باشیم وببینیم ازاین نشستها چه میخواهیم ودرتصمیم گیریها تاثیر گذارباشیم

آقای خادمی ..بهتراست به بهترین نحو ممکن تعامل با کانون راافزایش دهیم وکانون خانه همه ماست وآفت بی تفاوتی برخی ازهمکاران را گرفته به نحوی خارج شوندوتشکیلات ویا انجمنی تحت نام انجمن وبلاگ نویسان تشکیل تا جلوی برخی از بد اخلاقیها را بگیرد ویا اینکه اعلام شود این افراد ازمانیستند

آقای امینی ..تشکیل دبیرخانه برای پیگیری مصوبات واقدامات اساسی درجهت اعتلای حرفه سردفتری وپیشنهاد تشکیلات مجازی

آقای شاکرمی ..ما ازاین همه راه دورکنارهم جمع میشویم باید این نشستها مثمرثمر باشد

آقای سلیمی تهران ..مبحث مطروحه با یدتاثیرگذارباشدوفضای حاکم بروبلاگها باید مورد بررسی قرارگیرد ومصوبات نشستها باید به طورجدی پیگیری شود لذا برای اینکه اولین نشست انجام گیرد زحمات زیادی کشیده شد وباید تاثیر آن را مشاهده کنیم

آقای احمد لو..بهتراست وبلاگ نویسان درقالب یک تشکل حقوقی که واجدشخصیت حقوقی باشدشروع به فعالیت نمایندوهمکاران عزیزبسته به تخصص وعلاقه خوددریک سری کمیسیونهای تخصصی به عضویت درآیندمانند تشکیل کیسیون بررسی بخشنامه های صادره از سازمان ثبت وسایر مراجع تابررسی وتجزیه تحلیل نمایند وچنانجه مغایرباقانون تشخیس داده شد دراین راستا اقدام نمایند

آقای قارداشی ..اهداف نشست وبلاگ نویسان وعدم تاثیر گذاری آن مورد بررسی جدی قرارگیرد

آقای زارعی ..تشکیل موسسه غیر انتفاعی مجازی سردفتران لازم است شکل خود را پیداکند

آقای مجتهد ..نقادی وعدم مصلحت اندیشی وعدم تعقیر نگارش ازگذشته تاکنون مشکلاتی داشته که باید به این موضوع درجمع وبلاگ نویسان نیز پرداخت

خانم سهرابی ..نشست تهران ثمره داشته ازجمله بازتاب وبلاگ درمجله کانون وپیگیری تبصره ماده 58که ازطریق سازمان درحال پیگیری است وضرورت رعایت اخلاق سردفتری  بحث روز 6دی بعنوان روز سردفتر که بطور جدی ازطریق کانون درحال پیگیری است

آقای عنایت تبار ..عدم وحدت رویه وضرورت ایجاد وحدت رویه ازطرف همکاران ئدسته بندی وبلاگها اعم از طنز وتاریخی وغیره

آقای وحیدی .. کانون نهالی است که باید تقویت شودنگارش تاثیرگذار دروبلاگها وخط مش تعیین شود درجهت اعتلای جامعه مجازی باید کمک کنیم لذا دیدگاه همکاران وحتی کانون نسبت به وبلاگ نویسان عوض شده واین را به فال نیک میگیریم

آقای سلیمی سمیرم ..تقویت جوامع وکانون دراصل تقویت کل دفاتراست وباید بطور جدی حمایت کنیم واستفاده مطلوب از ده درصد کانون واختصاص بخشی از مبلغ به جوامع میتواند موثر باشدوهمچنین تعامل با فدراسیون جهانی سردفتران

آقای میری ..تصمیماتی که گرفته میشود بیشتر نظر کاربردی داشته باشد پیشنهاد تشکیل صندوق بعنوان تالار با کد عضویت که بتوان وارد شد ومطلب زد ووارد بحث شد

آقای طوسی بخش ..هماهنگی بین سران دفاتر باید بیشترشود ونیاز به همدلی واتحاد داریم

آقای عبادپور ..دیدگاهای که نسبت به کانون دارد باید طوری باشد که درجهت تقویت باشد با توجه به شرح وظایفی که به کانون واگزارشده با ید عمل کرد

آقای پیرمحمدی ..کاش دستگاه اینجا بود وصدای همکاران ضبط میشد تا درجلسه بعدی مشخص میشد تا چه اندازه توانستیم به رسالت خود عمل کرده باشیم

آقای متولیان ..پیگیری بحث قیمت واقعی واصلاحی تبصره ماده 58وبررسی راه کارمناسب مبنی برعدم شمول مالیات ارزش افزوده به سران دفاتر

آقای عادلی ..ورود به محیط مجازی مزایاونعمت فراوانی داردوبه لحا ظ عدم شناخت قانون ازدفاتر اسنادرسمی وعدم استقلال دفاتراسنادرسمی مفید به فایده بودن نشستها وحفظ وحرمت قلم وشان ومنزلت سران دفاترازاعم مطالب ایشان بود

آقای عبدی مدیرکل ثبت استان مازندران که مهمان جمعه همکاران بودند ..تبریک به مناسبت ایام ماه رجب گرامی داشت شهادت امام علی نقی وضمن خیر مقدم به همه عزیزانی که دراین نشست حضوردارنداظهارداشت وبلاگ نویسی درواقع به چالش کشیدن افکار خود نویسنده است وشخصی که وارد این عرصه میشود تلفیقی از هنر وتکنولژی را دارد وظرفیتها وتوانائی خود را به دیگران منتقل تا دیگران وی را نقد کنندلذا سران دفاتر به لحاظ دون وشان وحرفه شان درنوشتار وبلاگ باید دقت کافی را داشته باشند وبا سایر وبلاگ نویسان درعرصه مجازی فرق دارند وباید نوشتارشان مبتنی برمنطق ودلیل باشد ضمنا نامبرده چگونگی استفاده همکاران ارمحل مورد نظر را اعلام فرمودند قبلا جناب خادمی به نمایندگی از جمع حاضر وسران دفاتر اززحمات جناب عبدی وقلیان تقدیر وتشکرنمود

ضمنا دربرگزاری این نشست جناب آقای رستمیان زحمات زیادی را متحمل شدند ازجمله با اتفاق آقای موسوی که کل خرید میوه جات وسفارش ناهاروشام وحتی چیدمان وسایل داخل یخچال وخیلی ازمواردی که به ظاهر به چشم نمی آمد ولی بیشترین زحمات برعهده این دوبزرگواران بوده است لذا اینجانب شخصا اززحمات آقایا شعبانی ورستمیان که کمتروقت رسید تا بتوانیم ازنظرات ارزشمند ایشان استفاده ببریم وهمچنین جناب موسوی دوست داشتنی که حقا زحمات زیادی را متحمل شدند

واینک بیانه نشست که درجلسه قرائت ومورد قبول همه قرارومکلف به رعایت آن شدند

                                     بسمه تعالی

در سایه عنایت حضرت باریتعالی و همت عالی همکاران وبلاگ نویس حوزه سردفتری و وبلاگ خوانان محترم این حوزه دومین همایش سراسری وبلاگ نویسان حوزه سردفتری در مرکز استان مازندران (ساری ) در روزهای پنج شنبه و جمعه چهارم و پنجم خردادماه سال 1391 تشکیل و تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

1- در پی پیشنهاد اکثریت قریب به اتفاق حاضرین مبنی بر تشکیل جامعه مجازی وبلاگنویسان حوزه سردفتری مقررگردید هیئتی تحت عنوان هیئت بررسی انتخاب شود ماموریت این هیئت این است که ضمن بررسی همه جانبه نسبت به فراهم کردن مقدمات و ارائه راهکارها و شرح وظایف و پیگیری امور مربوطه اقدام و نظر نهایی خود را تا جلسه آینده ارائه نمایند در همین راستا و با اکثریت آراء مسئولیت این امر به عهده آقایان طباطبائی سردفتر اسناد رسمی 3 یزد و عادلی سردفتر اسناد رسمی 84 چالوس و سلیمی سردفتر اسناد رسمی 941 تهران و احمد لو سردفتر اسناد رسمی 11 مرند و موسوی گرمستانی سردفتر اسناد رسمی 118 ساری محول گردید.

2- در جهت ترغیب و تشویق همکاران و تسهیل اطلاع رسانی و ایجاد هماهنگی و تبادل نظرات علمی و حقوقی مقرر شد تا اسامی تمام وبلاگ ها ی حوزه سردفتری تهیه و از طرق مناسب (تکثیر اسامی یا انتشار از طریق مجله کانون ) در اختیار تمامی همکاران سراسر کشور قرارگیرد .

3- با عنایت به اینکه کانون سردفتران و دفتریاران کشور نماینده رسمی دفاتر اسناد رسمی محسوب می شوند ضرورت دارد تا تعامل و همکاری لازم با این نهاد قانونی وجود داشته باشد و البته این انتظار نیز از کانون محترم می رود که تعامل متقابل با جامعه مجازی حوزه سردفتری و مجموعه همکاران و جوامع و کانونها ی استان ها را در برنامه کاری داشته باشند و در جهت دفاع از حقوق دفاتر اسناد رسمی و تثبیت جایگاه آنان نهایت تلاش خود را بکار بندند و در تصمیم گیری های خود نظرات این مجموعه را عملا" مورد توجه قراردهند.

4- در جهت حفظ حرمت ها و تثبیت جایگاه دفاتر و عنوان الهی کاتب بالعدل از مدیران وبلاگها درخواست می شود تا ضمن احترام به آرا و عقاید افراد و احترام به آزادی اندیشه و قلم و بازگذاردن باب انتقادها نسبت به کنترل کامنت هایی که تحت عناوین مجهول و توهین آمیز ارسال می شود اقدام نمایند و از ارسال کامنتهای که موجب تشویش اذهان عمومی و تخریب این جایگاه با ارزش می شود خودداری نمایند ضمنا" در جهت پیشگیری از پاره ای مشکلات قانونی و حفظ حرمت مدیران وبلاگها مدیران محترم وبلاگهای حاضر در جلسه متعهد شدند بخش توضیحات سردر وبلاگ خود (پروفایل ) را تکمیل و توضیح آن برای اطلاع عامه قید شود که این وبلاگ نظرات شخصی نویسنده و همکاران نظر دهنده بوده و استنباط نهایی آن بعهده خواننده می باشد.

5- در جهت تقویت جایگاه دفاتر اسناد رسمی و حمایت از حقوق آنها و جلوگیری از تضیییع حقوق قانونی دفاتر مقرر گردید که همکاران در مسائل مبتلابه از طریق انتشار هماهنگ مطالب در وبلاگهای مورد وثوق این حوزه راهکار و فعل واحدی را در سراسر کشور در پیش گیرند و با ایجاد وحدت رویه در عمل به مقابله با این اقدامات خلاف قانون برخیزند .

6- در راستای جلسه قبلی مقررشد تا موارد زیر مورد توجه مجدد و پیگیری قرارگیرد .

الف) پیگیری ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و راننگی و جلوگیری از استمرار قانون شکنی برخی از مراجع و نهادها.

ب) پیگیری در جهت حذف تبصره آیین نامه ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی .

ج) فعال تر شدن بازرسی کانون و جوامع در جهت حفظ حرمت دفاتر و تلاش برای اعتلای حیثیت شغلی و منزلت و شان دفاتر و رفع ایرادات در داخل مجموعه .

د) پیگیری و ارائه نظریات در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی که توسط مجلس اعلام وصول شد.

7- سومین نشست و همایش سراسری وبلاگنویسان در حوزه  سردفتری مقرر گردید در آبان ماه سال جاری در شهرستان یزد برگزار گردد که تاریخ دقیق آن متعاقبا" توسط جناب آقای طباطبائی اعلام خواهد شد . 

با امید به اینکه بتوانیم در سایه همدلی و همکاری بیش از گذشته شاهد اعتلای جایگاه سردفتری و موفقیت حرفه ای همکاران و کاهش آلام و دردهای آنان باشیم .

              خدایا چنان کن سر انجام کار                  تو خشنود باشی و ما رستگار