سئوال یکی ازهمکاران

شخصی با ارائه وکالت بلاعزل تقاضا انتقال ششدانگ یکدستگاه آپارتمان رابنام خوددارد دفترخانه پس از اخذ استعلام ازمراجع ذیربط سند را تنظیم وثبت دفترنموده ووکیل وکالتا ازطرف موکل اوراق ودفتر را امضا مینماید متصدی مربوطه به خریدار(وکیل) می گوید فردا جهت تحویل مدارک مراجعه نماید ساعتی بعد احد از فرزندان موکل با ارائه مدارک اعلام میدارد پدرش (موکل) فوت نموده است نظربه اینکه سند تحویل نگردیده ورسید نیز اخذ نشده آیا سند صحیح است وتکلیف سردفتر چیست درصورت امضا ویا عدم امضای سند توسط سردفتر تکلیف چیست؟