تفکرقوه ای است که ناشی ازعقل انسان است چون انسان موجود عاقلی است وموجود متفکرناشی ازاستعدادانسانی که میتواند درمسائل بیندیشد این استعداد بشری حتما باید آزادباشد پیشرفت وتکامل بشر درگروه آزادی است لذااندیشه به معنای فراآیندیه تفکریاد میشود وتفکرکردن به فرایند پیچیده اطلاق میشود که با بهره گیری ازابزار عقل وخرد انجام میگردد 

پس آزادی بعنوان اندیشه خردورزی وتفکر امری درونی وباطنی است همچون گنجی که زیر خاک فطرت مانده است ودربازارسرمایه انسانیت هیچ ارزش وبهایی ندارد مگرانکه اززیرخاک فطرت بیرون آید پس انسان که آزادی بدون اندیشه تحت فشارهای درونی هوای نفس وقوه خیال قرارمیگیرد وبدون تفکر وقرق درافکار سازی بیهوده خود نه ازمفهوم آزادی سردرمیاورد ونه معنی ومفهوم اندیشه را میداند ازاین روست که خرد ورزی جای خود را به بی عقلی وبی منطقی وتوهین وناسزا میدهد وچون درنفس خود فطرت بیرونی را نمی داند ازآزادی اندیشه بطریق منفی استفاده میبردحال میخواهد این بشر بی سواد باشد یا تحصیلکرده حقوق دان باشد ویا ... سردفترباشد ویا جای سردفترکه اشتباهی آمده است 

ابنجانب اززمانیکه شروع کردم وبلاگ را دایر کنم به قلم قسم خوردم که آزادی دروبلاگ رعایت شود ودرعرصه مجازی صرفا حقوقی وآنچه مربوط به حرفه دفاتراسنادرسمی واطلاع رسانی براین امورباشد قلم بزنم وانتشارهرمطلبی را آزادانه درج نمایم وبنا نداشتم کامنتها را خصوصی ویا غیر فعال نمایم ویا دسته بندی ویا بعبارتی هرچه را که خوشم آمد منتشرکنم ولی بنظر میرسد برخی ازهمکاران که اشتباهی آمده اند مفهوم ومعنی آزادی را درگروه توهین وناسزا به همکاران دیدند که شان منزلت وجایگاه سردفتر را به چالش میکشند وخردورزی واندیشه وآزادی را جولانگاه رفتارهای ناشایست قرارمیدهند و وقتی اززیرخاک فطرت بیرون میاید متوجه میشویم نه تنها گنج نیست بلکه یک انسان بیهوده وبی منطقی است که راه آزادی وتفکر وعقل را سد کرده است 

لذاست که اینجانب ضمن پوزش ازهمکاران گرامی بخصوص از سران دفاتری که به آنها دراین وبلاگ توسط ... توهین شده است وعلی رغم میل باطنی ام هرچند به ناچار کامنتهایم را پس ازتائید به نمایش میگزرام باشد روزی افراد مورد اشاره قدرت تفکر ازعقل را بدست بیاورند وآزادی تفکر همراه با منطق را پذدیرا باشند

با پوزش از آزادی