نظربه اینکه طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی که درتاریخ 19/2/1391درمجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده است ازهمکاران وصاحب نظران دعوت میگردد تا پیشنهاد ونظرات خود را درخصوص اصلاح ویا حذف واضافه نمودن موادی به آن درهمین وبلاگ اعلام تا توسط جمعی ازحقوقدانان برجسته واساتید دانشگاه وپیشکسوتان حرفه فرهیخته سردفتری وبا هماهنگی مسئولین محترم کانون دریک نظر واحد ازطریق نمایندگان استانها وشهرستانها پیگیری گردد اینک طرح مورد نظر درلینک زیر قابل دسترس میباشد

طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354