همکارگرامی وارجمند جناب آقای محمدحسن پاکدامن سردفترمحترم 109 تنکابن درغم همسر ویارخود به سوگ نشسته است

مدیریت وبلاگ ندای قلم مصیبت وارده را به جناب پاکدامن وبیت شریفشان تسلیت گفته وآرزوی علو درجات ازخداوند منان برای آن مرحومه رادارد