دفاتراسناد رسمی درحین تنظیم برخی ازاسناد وکالتی عبارت مشهور. موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب وساقط نمود رادرج می نمایند

برخی ازمحاکم دادگستری با طرح دعوی ازطرف موکل مبنی براینکه هنگام تنظیم وامضائ سند اراده ویا اصولا توافق ویاعقدی اتفاق نیفتاده ویا به هرعنوان دیگر حکم به ابطال سند ویا عزل وکیل  را صادرمی کنند  تقاضا دارد همکاران محترم نظر پیشنهادی که بتوان درمتن سند به آن اشاره نمود رامرقوم فرمایند

به عنوان مثال: موکل ضمن عقد خارج لازم که حسب اقراربطور شفاهی فی مابین منعقد گردیدحق عزل وکیل وضم امین راازخود سلب وساقط نمود