برابراطلاع اداره کل ثبت استان مازندران ارتاریخ 5/4/1391کلیه اسعلامات ثبت بصورت الکترونیکی انجام می پذیرد ونیازبه استعلام بصورت سنتی (برگ استعلام) نمی باشد لازم است همکاران با اخذ پرینت استعلام وامضا ومهر قبض پرداختی به اداره ثبت محل ارسال نمایند

ضمنادفاتری که برگ استعلام دراختیاردارند ازآن استفاده نمایند همچنین برگ استعلام دراختیار دفاتر قرار نمی گیرد بدیهی است اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد